برگزاری جشن 25 ذی الحجه - شهریور 96

 

           برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز تکریم بازنشستگان با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی - شهریور 96 - بیرجند

 

برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-3
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-10
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-9
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-8
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-7
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-6
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-5
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-4

برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-2
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-1


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱:۰۱
» اخبار واطلاعیه » برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96--خراسان جنوبی -بیرجند