برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز تکریم بازنشستگان با حضور استاندار محترم خراسان جنوبی - شهریور 96

 

برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-5-                                                                             

 


برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-10
 
 
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-7
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-6
 برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-2
برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-1

برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-8

برگزاری جشن 25 ذی الحجه روز بازنشسته و تکریم خانواده سال 96-9

» اخبار واطلاعیه » فعالیت مدیریت استان در سال 96

نمایشگاه آثار بازنشستگان خراسان جنوبی - بیرجند (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)

 

                               نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)

 


نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-13
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-12
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-11
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-10
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-8
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-5
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-4
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-3

نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-9

 

 

 

نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-2

 


نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)27
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)26
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه23)
نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)

نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه22)