سامانه 2500

 

 

 

 میز خدمت 3

 

میز خدمت 1

 

میز خدمت 6

 

میز خدمت 8
میز خدمت 7
میز خدمت 4

 

                                                                                                        میز خدمت واحد درآمد:

 

میز خدمت 11

 

                                                                                                            میز خدمت واحد دبیر خانه :
میز خدمت 10

 

                                                                                                                میز خدمت  واحد هزینه :

میز خدمت 9


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۱۹