آدرس

فردوس

رئیس کانون : آقای غلامرضا دباغ

05632347313

محمدی التا ذدبلای

کانون فردوس استان خراسان جنوبی در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای غلامرضا دباغ پور

2- آقای ابراهیم کباری

3- آقای عباس محمودی

4- آقای حبیب اله امانتی

5- آقای محمد حسین دارابی

6- آقای محمد علی دیبائی

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از: