آدرس

قائن - مدیریت آموزش و پرورش

رئیس کانون: آقای محمد علی ضیائی نژاد

تلفن: 05632529132

» کانون های استان » کانون قاین

مشخصات

کانون قائن استان خراسان جنوبی در سال ....88..... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای احمد سلیمان پور مقدم

2- آقای نجیب اله رجبی

3- آقای غلامرضا خالقی

4- آقای حسین سلیمی فرد

5- آقای محمد علی ضیائی نژاد

6- آقای سید باقر صدر قاینی

7- آقای علی زعفران کار

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از: